Call us

010 820 8200

Email us

info@valaisingronlund.fi

Tietosuojalauseke

Päivitetty 19.9.2022

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan miten Valaisin Grönlund käsittelee asiakkaidensa ja verkkopalveluidensa käyttäjien henkilötietoja ja miten henkilötietojen käsittelyyn voi vaikuttaa.

Henkilötietojen käsittelyssä käytetään soveltuvaa lainsäädäntöä sekä toimialan itsesääntelyä.

Rekisterinpitäjä
Valaisin Grönlund Oy
Voivalantie 22
20780 Kaarina
Y‐tunnus: 3106483‐2

Kerättävät henkilötiedot

Valaisin Grönlund kerää ja käsittelee henkilötietoja vain niiltä osin kuin se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn laajuus vaihtelevat riippuen Valaisin Grönlundin ja asiakkaan tai verkkopalvelujen käyttäjän välisestä suhteesta, henkilötietojen käsittelyä ja markkinointia varten annetuista luvista ja kielloista sekä käytettävän selaimen eväste‐ ja seuranta‐asetuksista.

Annetut henkilötiedot

Asiakkaan tai verkkopalvelujen käyttäjän eri yhteyksissä, kuten tuote‐ tai uutiskirjetilauksen tai verkkopalveluun rekisteröitymisen yhteydessä, Valaisin Grönlundille antamia henkilötietoja voivat olla esimerkiksi:

 • perustiedot, kuten nimi‐ ja yhteystiedot
 • tilaus ja laskutustiedot, kuten tiedot tilauksen maksajasta ja saajasta sekä heidän sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • asiakaspalvelutiedot, kuten asiakaspalautteet, asiakaspalvelun kanssa käyty viestintä
 • lupatiedot, kuten tiedot markkinointiluvista tai muista henkilötietojen käyttämiseen liittyvistä luvista ja kielloista
 • tietoja vastauksista Valaisin Grönlundin tai sen kumppanien toteuttamiin tutkimuksiin, kyselyihin tai kilpailuihin
 • puhelutiedot, kuten asiakaspalvelupuhelu

Verkkopalveluiden käytöstä kerätyt tiedot

Verkkopalveluiden käytöstä kerättäviä tietoja ovat esimerkiksi:

 • käytettävästä laitteesta tai sovelluksesta kerättävät tiedot, kuten selainversio, laitetyyppi tai ruudun koko
 • tiedot verkkopalveluiden käytöstä, kuten tiedot sivulatauksista, verkkopalveluissa vietetystä ajasta, verkkopalveluissa liikkumisesta tai nähdyistä mainos‐ tai markkinointisisällöistä
 • tiedot asiakasviestinnän kautta avatuista verkkosivuista
 • ip‐osoitteen perusteella kerätty sijaintitieto kaupungin tarkkuudella
 • yhteisöliitännäisten tai muiden kolmansien osapuolten keräämät tiedot.

Verkkopalveluiden käyttäjä voidaan tunnistaa palveluihin luodun digitaalisen tunnisteen perusteella, kun asiakas kirjautuu tai saapuu verkkopalveluun kohdennetun asiakasviestinnän kuten uutiskirjeen kautta.

Verkkopalvelujen käytöstä kerätään tietoja hyödyntämällä evästeitä.

Johdetut ja yhdistetyt tiedot

Palvellakseen asiakkaitaan ja verkkopalveluiden käyttäjiä paremmin Valaisin Grönlund jalostaa kerättyjä henkilötietoja analysoimalla niitä erilaisin tilastollisin menetelmin sekä yhdistämällä eri lähteistä kerättyjä tietoja.

Edellä mainituin menetelmin voidaan tehdä oletuksia esimerkiksi kiinnostuksen kohteista, sukupuolesta, ikäluokasta, ostokäyttäytymisestä tai muista vastaavista ominaisuuksista. Nämä oletukset perustuvat edellisessä kohdassa mainittuihin annettuihin tai kerättyihin tietoihin. Kuluttajien yksityisyydensuojan varmistamiseksi Valaisin Grönlund ei tee oletuksia arkaluontoisina pidettävistä tiedoista.

Valaisin Grönlund turvaa asiakkaidensa tai verkkopalveluiden käyttäjien yksityisyydensuojan tekemällä yllä kuvattua tietojen johtamista ja yhdistämistä erityistä varovaisuutta noudattaen siten ettei asiakkaiden tai verkkopalveluiden käyttäjien yksityisyydensuoja vaarannu.

Henkilötietojen käyttötarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusta

Valaisin Grönlund kerää henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseen, tuotteiden ja palvelujen kehitykseen sekä kaupallisiin tarkoituksiin.

Asiakassuhteen hoitaminen

Valaisin Grönlund käyttää asiakkaiden henkilötietoja erilaisiin asiakassuhteen hoitamisen kannalta välttämättömiin toimenpiteisiin kuten esimerkiksi:

 • Tuotetilausten toimittamiseen
 • asiakassuhteen ylläpitoon tai asiakasviestintään
 • asiakaspalveluun tai muuhun asiakastukeen
 • laskutukseen
 • kilpailuiden tai arvontojen suorittamiseen

Asiakassuhteen hoitamiseksi tehtävä henkilötietojen käsittely perustuu Valaisin Grönlundin ja asiakkaan väliseen sopimukseen tuotteen tai palvelun toimittamisesta tai muusta asiakassuhteen muodostavasta toimenpiteestä.

Asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa asiakassuhteen hoitamiseksi tehtävään henkilötietojen käsittelyyn olemalla yhteydessä asiakaspalveluun.

Tuotteiden ja palveluiden kehitys

Valaisin Grönlund käyttää asiakkaiden tai verkkopalveluiden käyttäjien tietoja tuotteiden tai palvelujen kehittämiseen sekä palvelun laadun ja ‐tarjonnan parantamiseen. Tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen tehtäviä toimenpiteitä voivat ovat esimerkiksi tuote‐ tai sisältösuositukset tai palvelujen personointi.

Tuotteita ja palveluja kehitetään myös kyselyiden ja palautteiden avulla.

Tutkimuksissa ja kyselyissä kerättävien tietojen tarkemmasta käyttötarkoituksesta sekä tietojen tallentamisesta kerrotaan kunkin tutkimuksen tai kyselyn yhteydessä erikseen.

Tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi tapahtuva henkilötietojen käsittely perustuu Valaisin Grönlundin oikeutettuun etuun hyödyntää tietoja asiakkaidensa ja verkkopalveluidensa käyttäjien hyväksi.

Verkkopalvelujen käyttäjä voi vaikuttaa tietojen käyttöön tuotteiden ja palvelujen kehityksessä evästeasetuksilla.

Kaupalliset käyttötarkoitukset

Valaisin Grönlund voi käyttää asiakkaiden tai verkkopalveluiden käyttäjien tietoja markkinointiin, mainontaan tai muihin kaupallisiin toimenpiteisiin. Tietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi mainonnan kohdentamisessa, suoramarkkinoinnissa tai mainosten näyttämisessä kolmansien osapuolten alustoilla.

Tietojen käsittely kaupallisiin käyttötarkoituksiin perustuu sähköisen suoramarkkinoinnin osalta asiakkaan suostumukseen. Muun mainonnan ja tuotteiden suosittelun osalta henkilötietojen käsittely perustuu Valaisin Grönlundin oikeutettuun etuun.

Asiakas voi vaikuttaa mainonnan kohdentamiseen asiakaspalvelussa. Verkkopalvelujen käyttäjä voi vaikuttaa mainonnan kohdentamiseen evästeasetuksilla tai kolmansien osapuolten mainosnäyttöihin säätämällä alustojen omia mainosasetuksia.

Henkilötietojen jakaminen tai luovuttaminen

Valaisin Grönlund hyödyntää henkilötietoja niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joista on kerrottu ylempänä kappaleessa Henkilötietojen käyttötarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusta. Lisäksi Valaisin Grönlund voi käyttää kolmansien osapuolten palveluja, jolloin Valaisin Grönlund varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistaa kolmansia osapuolia tietojen käsittelystä.

Valaisin Grönlund voi jakaa tai luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Kun soveltuva lainsäädäntö velvoittaa luovuttamaan henkilötietoja. Henkilötietojen luovuttaminen voi tällöin olla tarpeen esimerkiksi viranomaisen pyynnöstä tai oikeusprosessin toteuttamiseksi.
 • Markkinointitoimenpiteet. Henkilötietojen luovuttaminen tai jakaminen toisille rekisterinpitäjille tai henkilötietojen käsittelijöille voi tällöin olla tarpeen esimerkiksi markkinatutkimuksen suorittamiseksi, mainosmateriaalin toimitusta varten tai mainonnan suorittamiseksi verkossa.
 • Valaisin Grönlund voi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, jos se on välttämätöntä Valaisin Grönlundin sekä asiakkaan tai käyttäjän oikeuksien tai turvallisuuden takaamiseksi, petosten tutkimiseksi tai viranomaistiedusteluihin vastaamiseksi.

Henkilötietojen siirtäminen EU/ETA‐alueen ulkopuolelle

Valaisin Grönlund ei pääsääntöisesti siirrä tai käsittele tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Jos tietoja poikkeuksellisesti siirretään EU/ETA‐alueen ulkopuolelle, varmistetaan henkilötietojen suojan riittävä taso soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojen säilyttäminen

Valaisin Grönlund säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeellista edellisessä kohdassa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Voimassa oleva lainsäädäntö, kuten kirjanpito‐ tai muu pakottava lainsäädäntö, voi kuitenkin velvoittaa säilyttämään henkilötietoja myös käsittelyn tarkoituksen päättymisen jälkeen. Tällaisissa tilanteissa säilytyksessä noudatetaan soveltuvassa lainsäädännössä määriteltäviä säilytysaikoja.

Yksilön oikeudet ja mahdollisuudet vaikuttaa

Valaisin Grönlund sitoutuu huolehtimaan asiakkaiden ja verkkopalveluiden käyttäjien yksityisyydensuojasta sekä tietosuojalainsäädännön mukaisista oikeuksista. Alla on listattu asiakkaiden keskeisimmät oikeudet ja vaikutusmahdollisuudet henkilötietojen käsittelyyn liittyen:

 • Asiakkaalla on oikeus päästä tarkastelemaan itseään koskevia henkilötietoja sekä oikeus vaatia korjauksia virheellisiin tietoihin.
 • Asiakkaalla on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista niiltä osin kuin se on muun lainsäädännön puitteissa mahdollista.
 • Asiakkaalla on oikeus siirtää tiettyjä itseään koskevia henkilötietoja toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Asiakkaalla on oikeus kieltää suoramarkkinointi tai vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa siihen missä kanavissa suoramarkkinointia tehdään.

Yllä kuvattuihin oikeuksiin liittyvissä pyynnöissä voit olla yhteydessä Valaisin Grönlundin asiakaspalveluun shop@valaisingronlund.fi tai puhelimitse 010 820 8200.

Valaisin Grönlundin verkkopalveluiden käyttäjällä on oikeus vaikuttaa evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden hyödyntämiseen Valaisin Grönlundin palveluissa.

Tietoturva

Valaisin Grönlund huolehtii henkilötietojen tietoturvallisesta käsittelystä asianmukaisin tietoturvatoimenpitein. Henkilötietoja suojataan katoamiselta, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä, oikeudettomalta pääsyltä ja luovutukselta. Tietoturvallinen käsittely varmistetaan esimerkiksi rajaamalla pääsyä tietoihin ja varmistamalla, että työntekijämme sekä alihankkijamme käyttävät henkilötietoja annettujen ohjeiden ja sopimusten mukaisesti.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Valaisin Grönlund varaa oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta esimerkiksi palveluiden kehityksen tai pakottavan lainsäädännön vuoksi. Tietosuojaselosteen muutoksista ja päivityksistä tiedotetaan Valaisin Grönlundin verkkosivuilla.

0
Ostoskori
Ostoskori on tyhjäPalaa kauppaan